Loading…

Naprawa Rowerów Hybrydowych i Elektrycznych

Rowery elektryczne i Hybrydowe wymagają rutynowej konserwacji, więc zapoznaj się z dostępnymi opcjami serwisowymi i ciesz się jazdą niezawodnym jednośladem.
Kontakt

XXV sesja Rady Miasta Szczecin | 26 stycznia 2021Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących Skarbnika Miasta:
– 25/21 (komentarzy: 0) – odwołania Skarbnika Miasta,
– 26/21 (komentarzy: 0) – powołania Skarbnika Miasta.
3. Przyjęcie protokołów z:
– XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 września 2020 r.
– XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 20 października 2020 r.
– I nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 2 listopada 2020 r.
– XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 24 listopada 2020 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
– 13/21 (komentarzy: 0) – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok,
– 14/21 (komentarzy: 0) – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
– 15/21 (komentarzy: 0) – zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025,
– 4/21 (komentarzy: 0) – przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 roku,
– 5/21 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.,
– 16/21 (komentarzy: 0) – zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
– 17/21 (komentarzy: 0) – zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
– 18/21 (komentarzy: 0) – uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”,
– 19/21 (komentarzy: 0) – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
– 20/21 (komentarzy: 0) – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
– 12/21 (komentarzy: 0) – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
– 6/21 (komentarzy: 0) – zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zwierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej,
– 7/21 (komentarzy: 0) – realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”,
– 21/21 (komentarzy: 0) – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń,
– 8/21 (komentarzy: 0) – zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie,
– 9/21 (komentarzy: 0) – wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,
– 10/21 (komentarzy: 0) – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów,
– 22/21 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
– 1/21 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046,
– 2/21 (komentarzy: 0) – udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
– 3/21 (komentarzy: 0) – udzielenia bonif

Pobrane z Youtube Rowery elektryczne warszawa, Rowery Elektryczne Serwis, Rowery Hybrydowe, Rowery Hybrydowe naprawa, Rowery Hybrydowe i Elektryczne Naprawa w Warszawie.

Dodaj komentarz

Zadzwoń!